Unit 30 turkey

22 pound turkey shot southwest of Mandan.

Vote: 
0
No votes yet